Soukromí

Na této stránce jsou shrnuty zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webového portálu downtempo.cz (dále jen „portál“). Tvůrce portálu postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Backend portálové aplikace nikterak nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas registrací či osobním rozhodnutím. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Pokud od vás budeme potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které nám umožní vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně vás o ně požádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s uživateli tohoto portálu, mohou obvykle obsahovat vaše jméno a příjmení, váš e-mail a užívanou přezdívku. Pro žádné z našich služeb aktuálně nepotřebujeme znát další mnohem osobnější informace o uživatelích jako například rodné číslo či kód občanského průkazu. V souvislosti s využíváním našich služeb o vás můžeme shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod. Portál může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele. Je-li pro vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni. V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele portálu downtempo.cz, kteří poskytnou své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má po vyžádání právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího podnětu). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Upozorňujeme uživatele, že údaje o jejich jménu, příjmení, přezdívce a e-mailu mohou být použity provozovatelem tohoto portálu za účelem nabízení budoucích služeb portálu, placeného obsahu nebo zasílání e-mailů s aktualním stavem portálu apod. Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: soukromi @ downtempo . cz

Vytisknout